MOBILE APP

Gebruiksvoorwaarden App Wellmom

Artikel 1. Definities
Trimbos: Stichting Trimbos-Instituut, Netherlands Institute of Mental Health and Addiction, gevestigd aan de Da Costakade 45 (3521 VS) in Utrecht, e-mail: info@trimbos.nl, KvK-nummer: 41265454.


App: de App genaamd WellMom die wordt aangeboden door Trimbos.
 

Gebruiker: een gebruiker van de App WellMom.
 

Content: alle elementen die onderdeel uitmaken van de App, waaronder teksten, foto’s, data, logo’s en software.
 

Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, naburige rechten, handelsnaamrechten, merkenrechten, rechten met betrekking tot know how en octrooien.

 

Artikel 2. Toepassing voorwaarden
Wanneer een Gebruiker de App downloadt of gebruikt, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 3. Toestemming voor gebruik
De Gebruiker verkrijgt toestemming om voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruik te maken van de verschillende functionaliteiten van de App. Het is de gebruiker niet toegestaan om de App of de Content die daar onderdeel van uitmaakt te (her)gebruiken voor enige andere doeleinden. Meer specifiek betekent dat onder meer dat het de Gebruiker niet is toegestaan om (een deel van) de App of (een deel van) de Content te kopiëren, te wijzigen of met derden te delen, behoudens voor zover dat is voorzien in de functionaliteiten van de App. Het Trimbos-instituut is en blijft eigenaar van alle Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van de App en de Content.

 

Artikel 4. Respecteren rechten derden
De Gebruiker garandeert dat hij geen Content zal plaatsen die inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten of die om andere redenen onrechtmatig is jegens derden of Trimbos.

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 De App is ontwikkeld door Trimbos en betreft een online zelfhulpprogramma voor personen van 18 jaar en ouder. De App heeft in geen geval de diagnose, preventie, bewaking, behandeling of verlichting van ziekten tot doel. De App dient daarom niet te worden beschouwd als een vervanging voor een consult van of een behandeling door een arts.

 

5.2 Trimbos behoudt zich het recht voor om de App op ieder moment zonder opgaaf van redenen uit app-stores te verwijderen en ontoegankelijk te maken voor Gebruikers, of voor een specifieke Gebruiker, indien Trimbos daar aanleiding toe ziet.

 

5.3 Trimbos is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het gebruik van de App, informatie die als onderdeel van de App ter beschikking wordt gesteld of het verwijderen of ontoegankelijk maken van de App zoals hiervoor omschreven, tenzij deze schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Trimbos.

 

5.4 De Gebruiker garandeert dat hij bij het gebruik van de App niet in strijd met deze algemene voorwaarden zal handelen en hij vrijwaart Trimbos ten aanzien van alle mogelijke vorderingen van derden welke het gevolg zijn van handelingen die in strijd zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 6. Privacy
In het kader van het gebruik van de App zal de Gebruiker bepaalde persoonsgegevens aan Trimbos ter beschikking stellen. Op de verwerking van deze gegevens is de Privacyverklaring die bij deze App hoort van toepassing, die hieronder kan worden geraadpleegd.

 

Artikel 7. Wijzigingen
Trimbos kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen of aanvullen. De aangepaste algemene voorwaarden zullen dan op de website https://www.wellmom.nl/privacy en in de App ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 8. Rechts- en forumkeuze
Op deze algemene voorwaarden en alle geschillen met betrekking tot het gebruik van de App is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank Midden-Nederland.


Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 24 april 2019.