MOBILE APP

Privacyverklaring App Wellmom

In deze privacyverklaring kun je informatie vinden over hoe er wordt omgegaan met (persoons)gegevens die je achterlaat als je een account aanmaakt en bij het gebruiken van de App WellMom (hierna: “de App”). Je persoonsgegevens worden verwerkt door het Trimbos-Instituut, gevestigd aan de Da Costakade 45 (3521 VS) in Utrecht, telefoonnummer 030 297 1100, e-mail: info@trimbos.nl (hierna: “Trimbos”).


Als je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt over de wijze waarop Trimbos omgaat met je persoonsgegevens, als je gebruik wilt maken van je rechten op grond van de AVG (die hieronder zijn beschreven), kun je mailen naar wellmom@trimbos.nl.

 

Als je een klacht wil indienen over het gebruik van je persoonsgegevens kun je contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming, via fg@trimbos.nl. De Functionaris voor Gegevensbescherming is onafhankelijk en houdt voor het Trimbos-instituut toezicht op de naleving van de AVG. Als je niet tevreden bent over hoe Trimbos je klacht afhandelt of als je je klacht liever niet bij Trimbos indient, kun je deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Deze privacyverklaring bevat de volgende informatie:

 1. Waarvoor dient de App?

 2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

 3. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld?

 4. Met welk doel en op welke grond worden je persoonsgegevens verwerkt?

 5. Verzamelen wij gegevens over kinderen jonger dan 18?

 6. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

 7. Met wie delen wij jouw gegevens?

 8. Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

 9. Wat zijn je rechten?

 10. Wijzigingen

1. Waarvoor dient de App?

De App is bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder die tijdens en vlak na hun zwangerschap zelfstandig willen werken aan het verbeteren van hun veerkracht.  


2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Trimbos is verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals hieronder beschreven en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. Wij doen er uiteraard alles aan om de privacyregels die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wet- en regelgeving na te leven.


3. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld?


Als je een account aanmaakt om de App te gebruiken of als je de App gaat gebruiken, vragen wij je om de volgende persoonsgegevens:

 

 • je e-mailadres en een wachtwoord

 • je uitgerekende datum 


Verder verzamelen wij gegevens die je in de App invult, zoals je antwoorden op vragen in een vragenlijst, je dagboek, je voorkeursinstellingen en antwoorden/opties die je kiest. Aangezien deze gegevens gezondheidsinformatie kunnen bevatten is sprake van gevoelige of bijzondere persoonsgegevens. Tenslotte bewaren we gegevens over hoe jij de App gebruikt (bijvoorbeeld over hoe vaak je de App gebruikt en welke onderdelen).

Je kunt de App alleen gebruiken als je een account hebt aangemaakt. Je kan een account aanmaken door je e-mailadres, een wachtwoord en je uitgerekende datum op te geven. Als je anoniem wil blijven raden we je aan om e-mailadres te gebruiken waar niet je echte naam in voorkomt. Helemaal anoniem blijven kan niet: hoewel wij niet kunnen zien wie je bent als je een e-mailadres zonder naam gebruikt is via de provider vaak wel te achterhalen via welk IP adres een e-mailadres is aangemaakt. Als je geen e-mailadres wil opgeven kun je de App helaas niet gebruiken.


4. Met welk doel en op welke grond worden je persoonsgegevens verwerkt?

We gebruiken je e-mailadres alleen om je in te laten loggen op jouw account, om je een nieuw wachtwoord te sturen als je je wachtwoord bent vergeten en om je te vragen of je je account wilt blijven gebruiken als je dit een lange tijd niet hebt gedaan (zie hierna onder 6). We sturen je geen andere informatie per e-mail (tenzij je daar specifiek om hebt verzocht of ons een vraag hebt gesteld per e-mail, in welk geval we het e-mailadres alleen gebruiken om aan jouw verzoek te voldoen).


Aan jouw e-mailadres wordt door ons een ID gekoppeld waardoor het mogelijk is om push berichten, zoals een herinnering aan het invullen van je dagboek, te sturen via de App.


Je uitgerekende datum wordt gebruikt om je binnen de app tips op maat te tonen. 


Wij verzamelen de antwoorden op de vragenlijst om de werking van de App te evalueren. Daarmee krijgen wij inzicht in hoe en welke onderdelen van de App worden gebruikt. Zo kunnen we de App beter en gebruiksvriendelijker inrichten.


De overige gegevens die je achterlaat, zoals jouw notities, gebruiken wij verder niet. De mogelijkheid om notities te maken is een functionaliteit die je kunt gebruiken als jij dat wilt.

Wij zien gezondheidsinformatie als gevoelige of bijzondere persoonsgegevens en hebben jouw toestemming nodig voor het verwerken daarvan.

 

De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is jouw toestemming. Je kunt deze toestemming ook weer intrekken door ons een e-mail te sturen via wellmom@trimbos.nl onder vermelding van het betreffende e-mailadres waaraan jouw account gekoppeld is. Wij verwijderen dan tot jou herleidbare gegevens binnen vier weken uit ons bestand. Als je je toestemming intrekt kan je helaas geen gebruik meer maken van de App. Het gebruik van de persoonsgegevens tot het moment van intrekking blijft rechtmatig.
 

5. Verzamelen wij gegevens over kinderen jonger dan 18?

De App is niet bedoeld voor personen jonger dan 18. Wij kunnen helaas niet controleren hoe oud iemand is, waardoor het voor zou kunnen komen dat wij toch gegevens ontvangen die zijn achtergelaten door iemand die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Mocht je aanleiding hebben te denken dat iemand toch jonger is dan 18, neem dan contact met ons op zodat we de betreffende gegevens kunnen verwijderen.


6. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens tot uiterlijk vier weken na ontvangst van een e-mailbericht van jou waarin je aangeeft dat jij je account wilt verwijderen. Je kunt ons daarvoor een e-mail sturen via wellmom@trimbos.nl onder vermelding van het betreffende e-mailadres waaraan jouw account gekoppeld is.

Als we constateren dat je de App gedurende drie maanden niet hebt gebruikt, dan is het mogelijk dat je een e-mailbericht van ons ontvangt waarin je wordt gevraagd of je jouw account wilt blijven gebruiken. Als je aangeeft dat te willen, dan gebeurt er verder niets. Als je niet binnen twee weken reageert op deze vraag of wanneer je zelf aangeeft jouw account niet meer te willen gebruiken dan worden je persoonsgegevens binnen vier weken verwijderd. 

We bewaren daarna enkel nog het geanonimiseerde databestand met gegevens over jouw gebruik van de App en de gegevens die je achterlaat op de App. Daar staan dus geen tot jou herleidbare gegevens meer in. Je kunt na verwijdering van de persoonsgegevens uit je account niet meer inloggen in de App. 

De persoonsgegevens die wij ontvangen naar aanleiding van e-mails die je ons stuurt, worden verwijderd na afronding van jouw specifieke verzoek. 
 

7. Met wie delen wij jouw gegevens?

We slaan jouw gegevens op bij onze ICT-serviceprovider, die daarmee jouw gegevens verwerkt in onze opdracht. De gegevens worden opgeslagen op een server binnen de Europese Unie. Met deze partij hebben wij afspraken gemaakt (een verwerkersovereenkomst) waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid zijn geregeld als je van ons mag verwachten.

 

We verstrekken je gegevens verder niet aan derden, tenzij Trimbos op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.


8. Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Zo worden de gegevens op een beveiligde server opgeslagen. Jouw wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen. Jouw e-mailadres en de door jou in de App ingevoerde gegevens worden gekoppeld door een code en vervolgens van elkaar gescheiden bewaard. Alleen de mensen die aan het project WellMom werken hebben toegang tot deze gegevens. Bovendien verplichten wij onze ICT-serviceprovider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.


9. Wat zijn je rechten?

Behalve dat je elk moment je toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens mag intrekken, zoals hierboven beschreven, heb je:


a) Het recht op inzage in je persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan;
b) Het recht op rectificatie van je persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn;

c) In bepaalde gevallen: het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;

d) In bepaalde gevallen: het recht om je persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’), bijvoorbeeld als je je toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens intrekt;

e) Het recht om je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.


Voor meer informatie: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Je kan je rechten uitoefenen door per e-mail contact op te nemen met de hierboven genoemde contactpersoon.


Houd er bij verwijdering van je persoonsgegevens of de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens wel rekening mee dat de App daarna niet of niet in zijn geheel meer kan worden gebruikt.

Indien wij je e-mailadres al hebben verwijderd kunnen wij geen gevolg meer geven aan een verzoek tot uitoefening van je rechten, omdat wij dan niet meer weten welke gegevens bij jou horen. In dat geval is er ook geen sprake meer van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


10. Wijzigingen

Onze diensten zijn voortdurend in ontwikkeling. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele gewijzigde versies op onze website https://www.wellmom.nl/privacy en in onze App. Raadpleeg de privacyverklaring voor de meest recente versie. De datum toont wanneer het document is bijgewerkt. We raden je aan om de nieuwste versie regelmatig te raadplegen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2019.